Mundartgedichte (Hansjörg Kindler)

abzellversle

 

rennfahrer biibele

schiisst is kiibele

leerts widder uus

un du bisch druss

hesch g ‚lese daß e auto

i si nii grast isch

selli kinder

kenne nimme

kasch nimme

abzelle

 

 

si sage si sind fir eiropa

si sage si sin fir eiropa

un wenn die muusfallehändler erscht widder

usem land dusse sin

no hemmer widder deitsche qualitätsarbet

si sage si sin fir eiropa

un wenn oener vu dene tschingge

om vu iisere maidle noopfiift

no sott mer em grad a d gosch naschlaa

si sage si sin fir eiropa

un wenn die zigiiner nit zfridde sin

mit dene hiiser i de altschtadt

no solle se nagau wo se herkumme sin

si sage si sin fir eiropa

un wemmer ällewiil so hert

vu dene messerschtechereie

no goht om grad s messer im sack uf

si sage si sin fir eiropa

un iberhaupt isch oms hemd näer wie de kittel

un bevor an vu iis de arbetsplatz veliert

schiebet die gaschtarbeiter ab

die schtonn jo do nu am baahof rum

s näscht jor mache mer z’load urlaub uf capri